วันที่/เวลา 04 ก.พ. 2565 08:30:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,191,214,376.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,191,214,376 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 7,879,055 ทุนใหม่ (บาท) : 4,199,093,431.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,199,093,431 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,270,628 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,270,628 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 5,485,976 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,485,976 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,122,451 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,122,451 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 07 ก.พ. 2565 ______________________________________________________________________