วันที่/เวลา 10 ม.ค. 2565 08:36:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,189,904,000.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,189,904,000 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,310,376 ทุนใหม่ (บาท) : 4,191,214,376.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,191,214,376 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 809,600 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 809,600 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2564 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 500,776 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,776 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2564 วันที่เริ่มซื้อขาย : 11 ม.ค. 2565 ______________________________________________________________________