วันที่/เวลา 31 พ.ค. 2559 16:59:00

หัวข้อข่าว

SET News :สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์ SET
แหล่งข่าว SET
ฉบับที่ 41/2559 31 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. โดยมีนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคตลาดทุน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 42 ในปีนี้ โดยตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในผลตอบแทนสำหรับผู้มีเงินออม และเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตสำหรับภาคธุรกิจ อีกทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ด้วยมุ่งหวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Sustainable Stock Exchange (SSE) ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2559 โดยจะมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการให้บริการที่ครบวงจรแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้เรื่องการลงทุน การออม การบริหารเงินให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ให้สนุกสนาน น่าสนใจ และเข้าใจง่ายที่ "INVESTORY" หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย และห้องสมุดมารวยที่พร้อมยกระดับสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านตลาดทุนชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ อาคารยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสถาบันสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับ Gold ซึ่งเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นอาคารที่จะสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน และธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ทศวรรษต่อไปได้อย่างมั่นคง ตัวอาคารประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารสำนักงาน (อาคาร A) สูง 28 ชั้น เป็นที่ทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาคารบริการแก่สาธารณชน (อาคาร B) สูง 7 ชั้น เป็นสถานที่ให้บริการธุรกรรมในตลาดทุน ประกอบด้วย TSD Counter Services พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ห้องสมุดมารวย หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ และห้องประชุม อาคารจอดรถสูง 10 ชั้น (อาคาร C) ประกอบด้วยศูนย์อาหาร และหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย "ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน" ______________________________________________________________________