วันที่/เวลา 30 มี.ค. 2566 13:24:00

หัวข้อข่าว

แจ้งความคืบหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจกระเบื้องเซรามิก และสุขภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทย่อย

หลักทรัพย์ SCC
แหล่งข่าว SCC
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง : การประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (COTTO) ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด ราคาเสนอซื้อ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 2.40 ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.00 การทำคำเสนอซื้อ : เพื่อการเพิกถอน ตัวแทนการรับซื้อ : - หมายเหตุ : ราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 2.40 บาท ซึ่งมาจากการพิจารณาของ SCG Decor ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ราคาตลาด การเทียบเคียงราคาซื้อขายของบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน (Trading multiple) ราคาพื้นฐานซึ่งรวมถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COTTO เพื่อพิจารณา ค่าตอบแทน หุ้นสามัญของ SCG Decor โดยจะไม่มีการชําระค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน (No Cash Alternative) อัตราส่วนและราคาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ อัตราแลกหุ้นของ COTTO กับหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนของ SCG Decor จะคำนวณจากราคาหุ้นของ COTTO หารด้วยราคาหุ้น IPO สุดท้าย อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ COTTO ตามอัตราแลกหุ้นสุดท้ายให้ปัดทิ้ง และจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ช่วงระยะเวลารับซื้อ ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ และไม่เกินกว่า 45 วันทำการ ซึ่ง SCG Decor จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันระยะเวลารับซื้อดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้