วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2566 17:48:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท,การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การงดจ่ายเงินปันผล,แก้ไข Record Date และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 มี.ค. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน สถานที่ประชุม : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 มี.ค. 2566 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2566 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 187,155,300 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 187,155,300 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 93,577,650 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 30.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 62,385,100 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 62,385,100 (หุ้น) จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 31,192,550 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้