วันที่/เวลา 10 มี.ค. 2566 21:45:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

หลักทรัพย์ OISHI
แหล่งข่าว OISHI
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มี.ค. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 03 พ.ค. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิกถอนหลักทรัพย์ สถานที่ประชุม : สถานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ______________________________________________________________________ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (OISHI) ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ราคาเสนอซื้อ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 59.00 การทำคำเสนอซื้อ : เพื่อการเพิกถอน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้