วันที่/เวลา 01 มี.ค. 2566 19:36:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล สถานที่ประชุม (แก้ไข) : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้