วันที่/เวลา 16 ก.พ. 2566 08:50:00

หัวข้อข่าว

การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)

หลักทรัพย์ DELTA
แหล่งข่าว DELTA
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 07 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 ก.พ. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2566 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 01 มี.ค. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 ก.พ. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 4.00 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 4.00 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2566 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) เรื่อง : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2566 มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00 มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 0.10 หมายเหตุ : และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงจะทําให้บริษัทมีจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ 1. นายอึ้ง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ 2. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ 3. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ้ง ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอให้อนุมัติแต่งตั้ง 1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายชู ชี หยวน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ 2. นางสาวลี่ เซีย เป็นกรรมการ แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้