วันที่/เวลา 14 ก.พ. 2566 13:25:00

หัวข้อข่าว

แจ้งจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขข้อบังคับบริษัท เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว BOL
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 มี.ค. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ก.พ. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุที่ประสงค์) สถานที่ประชุม : เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2566 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 ก.พ. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.165 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.13 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.035 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10 วันที่จ่ายปันผล : 18 เม.ย. 2566 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้