วันที่/เวลา 26 ม.ค. 2566 12:32:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

หลักทรัพย์ WARRIX
แหล่งข่าว WARRIX
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้