วันที่/เวลา 26 Dec 2022 12:36:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : เบญจวรรณ นามสกุล : อินทะรังษี วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 09 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : เกษม นามสกุล : จันทร์วีระธรรม วันที่แต่งตั้ง : 10 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : บรรเจิด ทองเจริญ ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้