วันที่/เวลา 14 Dec 2022 13:17:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท

หลักทรัพย์ CITY
แหล่งข่าว CITY
14 ธันวาคม 2565 เรื่อง แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรม เจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.citysteelpcl.com เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางบุญทิพย์ ช้างนิล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้