วันที่/เวลา 14 ธ.ค. 2565 08:07:00

หัวข้อข่าว

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2565

หลักทรัพย์ CITY
แหล่งข่าว CITY
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ชื่อบริษัท : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ปี : 2023 ไตรมาส : Quarter 1 สิ้นสุดวันที่ : 31 ต.ค. 2565 หมายเหตุ : 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1ปี 2565/2566 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2565/2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 30.00 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2564/2565 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 30.16 ล้านบาท โดยลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.16 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.53 โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นสินค้าทุนยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง จากรายได้ที่ยังคงทรงตัวในไตรมาส 1 ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2565/2566 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 7.55 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 5.21 ล้านบาทจาก 2.34 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564/2565 คิดเป็นร้อยละ 222.65 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง แต่การปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม นอกจากนั้นผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังไม่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตจะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว ดังนั้นความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือลดลงด้วยเช่นกันตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคต จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางบุญทิพย์ ช้างนิล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้