วันที่/เวลา 06 ธ.ค. 2565 18:57:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4A/2565 เรื่อง ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

หลักทรัพย์ SPRC
แหล่งข่าว SPRC
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ธ.ค. 2565 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 ม.ค. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 ธ.ค. 2565 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 ธ.ค. 2565 วาระการประชุมที่สำคัญ : - รายการที่เกี่ยวโยงกัน สถานที่ประชุม : ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ______________________________________________________________________ รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ เข้าซื้อสินทรัพย์จาก (ก) CAPHL ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Chevron South Asia Holdings Private Limited ("CSAHPL") โดยที่ CSAHPL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.56 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) CTN1 และ CTN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Chevron Corporation ("Chevron") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน CAPHL (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) โดยที่ Chevron ถือหุ้นใน CTN1 และ CTN2 มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้