วันที่/เวลา 06 ธ.ค. 2565 06:30:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หลักทรัพย์ APCS
แหล่งข่าว APCS
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ชื่อตำแหน่ง CFO : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : อนุโรจน์ นามสกุล : นิธิพรศรี วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : กัญญาภรณ์ นามสกุล : ปทุมมารศรี วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ชื่อตำแหน่ง CFO : ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : ประสิทธิ์ นามสกุล : หาญปิยวัฒนสกุล วันที่แต่งตั้ง : 01 ม.ค. 2566 ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : สถาพร นามสกุล : อึ้งอัมพรไพโรจน์ วันที่แต่งตั้ง : 01 ม.ค. 2566 ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายอภิชาติ การุณกรสกุล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้