วันที่/เวลา 24 พ.ย. 2565 08:01:00

หัวข้อข่าว

การเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

หลักทรัพย์ BAY
แหล่งข่าว BAY
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 พ.ย. 2565 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 17 ม.ค. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 ธ.ค. 2565 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 ธ.ค. 2565 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้