วันที่/เวลา 28 ต.ค. 2565 07:59:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท

หลักทรัพย์ CITY
แหล่งข่าว CITY
28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทhttp://www.citysteelpcl.com ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางบุญทิพย์ ช้างนิล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้