วันที่/เวลา 27 ก.ย. 2565 08:04:00

หัวข้อข่าว

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2565

หลักทรัพย์ CITY
แหล่งข่าว CITY
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ชื่อบริษัท : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ปี : 2022 ไตรมาส : Yearly สิ้นสุดวันที่ : 31 ก.ค. 2565 หมายเหตุ : 27 กันยายน 2565 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2564/2565 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในปี 2564/2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 132.04 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2563/2564 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 203.02 ล้านบาท เป็นจำนวน 70.98 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.96 โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากผลกระทบของภาวะเ ศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลก ตลอดจนการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องมีการชะลอการสั่งซื้อ เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ และหยุดดำเนินกิจการ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าทุน ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จึงเป็นไปได้ยากมาก กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 3.85 ล้านบาทในปี 2564/2565 ลดลงจากขาดทุน 12.11 ล้านบาทในปี 2563/2564 เป็นมูลค่า 8.26 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 68.21 ทั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามในการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงจากการปรับตัวลดลงของจำนวนพนักงาน อย่างไรก็ดีจากปัญหาเงินเฟ้อทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลายรายการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทยังคงไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมรายจ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางบุญทิพย์ ช้างนิล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้