วันที่/เวลา 30 ส.ค. 2565 08:07:00

หัวข้อข่าว

แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท

หลักทรัพย์ CITY
แหล่งข่าว CITY
30 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสา มัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทบาลที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกร รมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมตลอดจนการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใ นการเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ http://www.citysteelpcl.com ของบริษัทฯ แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางบุญทิพย์ ช้างนิล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้