วันที่/เวลา 08 ก.ค. 2565 17:11:00

หัวข้อข่าว

ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว mai
การปลดเครื่องหมาย เรื่อง : การปลดเครื่องหมาย SP ชื่อย่อหลักทรัพย์ - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) ปลดเครื่องหมาย : SP วันที่ปลดเครื่องหมาย : 12 ก.ค. 2565 เหตุผล : ดำเนินการลดทุนตามกระบวนการลดทุนเสร็จสิ้นแล้ว หมายเหตุ : ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย "SP" เพื่อสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมาจนกว่ากระบวนการลดทุนจะแล้วเสร็จตามที่บริษัทขอมานั้น บัดนี้ HYDRO ได้ดำเนินการลดทุนตามกระบวนการลดทุนเสร็จสิ้นแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDRO มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO สำหรับการซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ HYDRO ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญของบริษัทจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ______________________________________________________________________