วันที่/เวลา 08 ก.ค. 2565 17:08:00

หัวข้อข่าว

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDRO

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว mai
การลดทุน เรื่อง : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDRO ชื่อบริษัท : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น) : 623,851,008 จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น) : 311,925,504 วันที่มีผล : 12 ก.ค. 2565 หมายเหตุ : - การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 311,925,504 หุ้น ______________________________________________________________________