วันที่/เวลา 07 ก.ค. 2565 13:24:00

หัวข้อข่าว

แจ้งการขยายระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2)

หลักทรัพย์ W
แหล่งข่าว W
การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2565 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 180,869,643 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 180,869,643 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 180,869,643 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 9.00 : 2.00 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 3.30 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข) : วันที่ 01 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 16 ก.ย. 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 05 พ.ค. 2565 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 03 พ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้