วันที่/เวลา 30 มิ.ย. 2565 08:28:00

หัวข้อข่าว

การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว mai
การขึ้นเครื่องหมาย เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP ชื่อย่อหลักทรัพย์ - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) ขึ้นเครื่องหมาย : SP วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 04 ก.ค. 2565 เหตุผล : บริษัทมีการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นซึ่งมีผลต่อจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่และจำนวนหุ้นในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (HYDRO) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 311,925,504 บาท จากทุนจดทะเบียน 623,851,008 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 311,925,504 บาท โดยการลดจํานวนหุ้น 311,925,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม และได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะถูกลดทุน (Record date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นจะมีผลต่อจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และจำนวนหุ้นในระบบ การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างที่บริษัทยังจดทะเบียนลดทุนไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น HYDRO จึงขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 จนกว่ากระบวนการลดทุนจะแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามข่าวบริษัท วันที่ 9 มีนาคม 2565 25 เมษายน 2565 และวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตามลำดับ) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO เป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทขอมาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระบวนการลดทุนจะแล้วเสร็จ ______________________________________________________________________