วันที่/เวลา 15 มิ.ย. 2565 08:30:00

หัวข้อข่าว

กำหนดการใช้สิทธิของ PORT-W2

หลักทรัพย์ PORT
แหล่งข่าว PORT
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ วันที่แจ้งสารสนเทศ : 15 มิ.ย. 2565 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PORT-W2 วันใช้สิทธิ : 30 มิ.ย. 2565 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2565 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 3 อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1 วิธีการใช้สิทธิ : https://sahathaiterminal.com/investor-relations/ บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ : เลขานุการบริษัท บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางเสาวคุณ ครุจิตร ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้