วันที่/เวลา 08 มิ.ย. 2565 08:27:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ PORT เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2565

หลักทรัพย์ PORT
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT) ทุนเดิม (บาท) : 303,599,955.50 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 607,199,911 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 21 ทุนใหม่ (บาท) : 303,599,966.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 607,199,932 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.50 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PORT-W1) จำนวน 20 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1.09999 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 5.9091 วันใช้สิทธิ : 27 พ.ค. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 09 มิ.ย. 2565 ______________________________________________________________________