วันที่/เวลา 07 มิ.ย. 2565 08:40:00

หัวข้อข่าว

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PORT-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2565

หลักทรัพย์ PORT
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : PORT-W2 ตลาดรอง : SET วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 08 มิ.ย. 2565 จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 151,799,787 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : : 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 3.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 12 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 พฤษภาคม 2565) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 มิ.ย. 2565 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 29 พ.ค. 2566 หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ PORT-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ PORT-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do ______________________________________________________________________