วันที่/เวลา 30 พ.ค. 2565 08:28:00

หัวข้อข่าว

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

หลักทรัพย์ PORT
แหล่งข่าว PORT
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 30 พ.ค. 2565 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย) : 151,799,977 ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : PORT-W2 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) : 151,799,787 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย) : 190 การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : บริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือนี้ทั้งจำนวน ___________________________________________________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางเสาวคุณ ครุจิตร ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้