วันที่/เวลา 30 พ.ค. 2565 08:28:00

หัวข้อข่าว

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PORT-W1 (F53-5)

หลักทรัพย์ PORT
แหล่งข่าว PORT
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 30 พ.ค. 2565 หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : PORT-W1 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 20 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 45,999,935 (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.09999 ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 5.9091 วันใช้สิทธิ : วันที่ 27 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2565 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 21 จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 50,599,423 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางเสาวคุณ ครุจิตร ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้