วันที่/เวลา 13 พ.ค. 2565 17:12:00

หัวข้อข่าว

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 13 พ.ค. 2565 หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญ ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น) : 2,000 จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น) : 8,000 อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1 : 716.8455 ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น) : 1.395 วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันที่ 13 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2565 จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น) : 1,433,691 จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น) : 107,556,020 หมายเหตุ : ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ Advance Opportunities Fund I (จำนวน 2,000 หน่วย) อ้างอิงหนังสือเลขที่ EM-IRCP 23-65 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายแดน เหตระกูล ตำแหน่ง : กรรมการ นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้