วันที่/เวลา 21 เม.ย. 2565 07:50:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 22 เมษายน 2565

หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IRCP) ทุนเดิม (บาท) : 206,650,838.50 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 413,301,677 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 5,757,052 ทุนใหม่ (บาท) : 209,529,364.50 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 419,058,729 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.50 จัดสรรรเพื่อ : Advance Opportunities Fund 1 แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2565 รวม 10,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,757,052 หุ้น อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) : 1 : 575.7052 ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) : 1.737 วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 12 เม.ย. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 22 เม.ย. 2565 ______________________________________________________________________