วันที่/เวลา 12 เม.ย. 2565 19:28:00

หัวข้อข่าว

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 12 เม.ย. 2565 หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญ ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น) : 10,000 จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น) : 20,000 อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1 : 575.7052 ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น) : 1.737 วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันที่ 12 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2565 จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น) : 5,757,052 จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น) : 111,992,714 หมายเหตุ : ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ Advance Opportunities Fund 1 (จำนวน 10,000 หน่วย) อ้างอิงหนังสือเลขที่ EM-IRCP 14-65 เรื่องแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นาย แดน เหตระกูล ตำแหน่ง : กรรมการ นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้