วันที่/เวลา 15 มี.ค. 2565 20:14:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การยกเลิก Record Date และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

หลักทรัพย์ APCS
แหล่งข่าว APCS
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 15 มี.ค. 2565 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) : 30 เม.ย. 2565 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2565 date) (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 29 มี.ค. 2565 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม กัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 15 มี.ค. 2565 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2565 (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 10 พ.ค. 2565 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.06 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข) : 30 พ.ค. 2565 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้