วันที่/เวลา 27 ม.ค. 2565 17:08:00

หัวข้อข่าว

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกแและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข)

หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว IRCP
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ม.ค. 2565 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 01 มี.ค. 2565 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 ก.พ. 2565 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 31 ม.ค. 2565 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ม.ค. 2565 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 117,749,766 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 117,749,766 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 117,749,766 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ม.ค. 2565 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร : Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 300,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 117,749,766 ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพ ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อายุหุ้นกู้ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด หมายเหตุ : จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุดบริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัท ในแต่ละคราวทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งได้แก่การได้รับอ นุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมถึงข้อกำหน ดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ , ราคาการใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ,อัตราส่วนการแปลงสภาพจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ ) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้