วันที่/เวลา 30 ธ.ค. 2564 17:25:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว BOL
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ชื่อตำแหน่ง CFO : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : กัลยพัลญ์ นามสกุล : บูรณารมย์ วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 30 ธ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ชื่อตำแหน่ง CFO : กรรมการ (รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : ประยูร นามสกุล : รัตนไชยานนท์ วันที่แต่งตั้ง : 31 ธ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้