วันที่/เวลา 16 Jun 2020 17:24:00

หัวข้อข่าว

กำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว BOL
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 มิ.ย. 2563 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 ก.ค. 2563 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มิ.ย. 2563 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 29 มิ.ย. 2563 วาระการประชุมที่สำคัญ : - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สถานที่ประชุม : เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้