วันที่/เวลา 14 พ.ย. 2562 07:01:00

หัวข้อข่าว

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว SEC
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (listed) โดย นาย มารุต แสงศาสตรา ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.1604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.1604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (listed) โดย นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1258% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.8745% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.1258% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.8745% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246 -------------------------------------------------------------------------------