วันที่/เวลา 18 Jul 2019 17:25:00

หัวข้อข่าว

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว BOL
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : สุกิตติมา นามสกุล : เองสมบุญ วันที่ลาออก : 05 ก.ค. 2562 ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ______________________________________________________________________ ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : กัลยพัลญ์ นามสกุล : บูรณารมย์ วันที่แต่งตั้ง : 08 ก.ค. 2562 ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้