The Stock Exchange of Thailand

 

SET Awards รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อ ยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในภาคตลาดทุนร่วมกันมีส่วนพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 8 ประเภทรางวัล ได้แก่

  1. Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Award
  2. Best Company Performance Awards
  3. Best REIT Performance Awards
  4. Best Investor Relations Awards
  5. Best Innovative Company Awards
  6. Deal of the Year Awards
  7. Best Securities Company Awards
  8. Best Asset Management Company Awards

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

  1. Sustainability Awards
  2. Supply Chain Management Awards (New)

นอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

“รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่น ๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

SET Awards 2023 Download
หลักเกณฑ์รางวัล SET Awards ประจำปี 2023
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนสำหรับรางวัล SET Awards ประจำปี 2023 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นโดยแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์   ประธานคณะทำงาน
คุณเสรี จินตนเสรี   คณะทำงาน
คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์   คณะทำงาน
คุณยุทธ วรฉัตรธาร คณะทำงาน
คุณภัทรียา เบญจพลชัย     คณะทำงาน
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์      คณะทำงาน
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย    คณะทำงาน
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร   คณะทำงาน
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์     คณะทำงาน
คุณอำนวย จิรมหาโภคา  เลขานุการ คณะทำงาน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานรางวัล Best Investor Relations Awards

คุณสุวภา เจริญยิ่ง ประธานคณะทำงาน
คุณภัทรลดา สง่าแสง คณะทำงาน
ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน คณะทำงาน
คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา คณะทำงาน
คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส   คณะทำงาน
คุณครรชิต บุนะจินดา คณะทำงาน
คุณสินีนาฎ แจ่มศรี เลขานุการ คณะทำงาน

คณะทำงานรางวัล Deal of the Year Awards

คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ    ประธานคณะทำงาน
คุณสุวภา เจริญยิ่ง      คณะทำงาน
คุณภูมิใจ ขำภโต  คณะทำงาน
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์    คณะทำงาน
คุณอำนวย จิรมหาโภคา    คณะทำงาน

คณะกรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Awards

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะทำงาน
คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ
คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการ
คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ กรรมการ
คุณชลธร ดำรงศักดิ์ กรรมการ
คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการ
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการ
ดร. จงโปรด คชภูมิ กรรมการ

 

SET Awards 2023

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น