The Stock Exchange of Thailand

 

SET Awards 2022 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย


รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 8 ประเภทรางวัล ได้แก่


 1. Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Award
 2. Best Company Performance Awards
 3. Best REIT Performance Awards (New)
 4. Best Investor Relations Awards 
 5. Best Innovative Company Awards
 6. Deal of the Year Awards
 7. Best Securities Company Awards
 8. Best Asset Management Company Awards

 

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลายประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่

 

 1. Best Sustainability Awards
 2. Highly Commended in Sustainability Awards
 3. Commended Sustainability Awards (New)
 4. Rising Star Sustainability Awards

 

นอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยม ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวช่วงเดือนตุลาคม 2565

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

“รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

 

SET Awards 2022 Download

หลักเกณฑ์รางวัล SET Awards ประจำปี 2022


รายชื่อบริษัทจดทะเบียนสำหรับรางวัล SET Awards ประจำปี 2022 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นโดยแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2022

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์   ประธานคณะทำงาน
คุณเสรี จินตนเสรี   คณะทำงาน
คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์   คณะทำงาน
คุณยุทธ วรฉัตรธาร คณะทำงาน
คุณภัทรียา  เบญจพลชัย     คณะทำงาน
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์      คณะทำงาน
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย    คณะทำงาน
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร   คณะทำงาน
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์     คณะทำงาน
คุณอำนวย จิรมหาโภคา  เลขานุการ คณะทำงาน

คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะทำงาน
คุณภัทรียา เบญจพลชัย คณะทำงาน
คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล คณะทำงาน
คุณชลธร ดำรงศักดิ์ คณะทำงาน
คุณสุวภา เจริญยิ่ง คณะทำงาน
ดร. จงโปรด คชภูมิ คณะทำงาน
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย คณะทำงาน
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร เลขานุการคณะทำงาน

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

คุณสุวภา เจริญยิ่ง ประธานคณะทำงาน
คุณภรณี ทองเย็น คณะทำงาน
คุณนิทิต พุกกะณะสุต คณะทำงาน
คุณครรชิต บุนะจินดา   คณะทำงาน
ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ คณะทำงาน
คุณกอบบุญ ศรีชัย      คณะทำงาน
คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง คณะทำงาน
คุณสินีนาฎ แจ่มศรี เลขานุการ คณะทำงาน


คณะทำงานรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

 

คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ    ประธานคณะทำงาน
คุณสุวภา เจริญยิ่ง      คณะทำงาน
คุณภูมิใจ ขำภโต  คณะทำงาน
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์    คณะทำงาน
คุณอำนวย จิรมหาโภคา    คณะทำงาน

 

กรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Excellence

 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะทำงาน
คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ
คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการ
คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ กรรมการ
คุณชลธร ดำรงศักดิ์ กรรมการ
คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการ
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการ
ดร. จงโปรด คชภูมิ กรรมการ

 

SET Awards 2022

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น