The Stock Exchange of Thailand

 

SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย

         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัด พิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย


       รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจ ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่


  1. Best CEO Awards / Young Rising Star CEO Awards
  2. Best Company Performance Awards
  3. Best Innovative Company Awards
  4. Best Investor Relations Awards
  5. Best Deal of the Year Awards
  6. Best Securities Company Awards
  7. Best Asset Management Company Award

 

       รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลายประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

 

  1. Best Sustainability Awards
  2. Highly Commended in Sustainability Awards
  3. Rising Star Sustainability Awards

 

     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

       ทั้งนี้ การพิจารณารางวัลใน กลุ่ม Business Excellence นั้น คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัล สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2564 เข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลในกลุ่มนี้ โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวช่วงเดือนตุลาคม 2564

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

“รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

 

SET Awards 2021 Download

หลักเกณฑ์รางวัล SET Awards ประจำปี 2021


รายชื่อบริษัทจดทะเบียนสำหรับรางวัล SET Awards ประจำปี 2021 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นโดยแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards

       ดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์   ประธานคณะทำงาน
       ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์    คณะทำงาน
       คุณเสรี จินตนเสรี   คณะทำงาน
       คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์   คณะทำงาน
       คุณยุทธ วรฉัตรธาร คณะทำงาน
       คุณภัทรียา  เบญจพลชัย     คณะทำงาน
       คุณธีรนันท์ ศรีหงส์      คณะทำงาน
       ดร. ภากร ปีตธวัชชัย    คณะทำงาน
       ดร. กฤษฎา เสกตระกูล  คณะทำงาน
       คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์     คณะทำงาน
       คุณอำนวย จิรมหาโภคา  เลขานุการ คณะทำงาน

คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

       คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะทำงาน
       คุณภัทรียา เบญจพลชัย คณะทำงาน
       คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล คณะทำงาน
       คุณชลธร ดำรงศักดิ์ คณะทำงาน
       คุณสุวภา เจริญยิ่ง คณะทำงาน
       ดร. จงโปรด คชภูมิ คณะทำงาน
       ดร. ภากร ปีตธวัชชัย คณะทำงาน
       ดร. กฤษฎา เสกตระกูล เลขานุการคณะทำงาน

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

       คุณสุวภา เจริญยิ่ง ประธานคณะทำงาน
       คุณภรณี ทองเย็น คณะทำงาน
       คุณนิทิต พุกกะณะสุต คณะทำงาน
       คุณครรชิต บุนะจินดา   คณะทำงาน
       ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ คณะทำงาน
       คุณกอบบุญ ศรีชัย      คณะทำงาน
       คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง คณะทำงาน

      
คณะทำงานรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

 

       คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ    ประธานคณะทำงาน
       คุณสุวภา เจริญยิ่ง      คณะทำงาน
       คุณภูมิใจ ขำภโต  คณะทำงาน
       คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์    คณะทำงาน
       คุณอำนวย จิรมหาโภคา    คณะทำงาน

 

กรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Excellence

 

       คุณยุทธ วรฉัตรธาร
       คุณภัทรียา เบญจพลชัย
       คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
       คุณชลธร ดำรงศักดิ์
       คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
       คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
       คุณสุวภา เจริญยิ่ง
       ดร. จงโปรด คชภูมิ

 

SET Awards 2021

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น