The Stock Exchange of Thailand

 

SET Awards 2020 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย

         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย


       รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจ ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่


  1. Best CEO Awards รางวัลผู้บริหารสูงสุด
    Young Rising Star CEO Awards รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่
  2. Company Performance Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน
  3. Innovative Company Awards รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรม
  4. Investor Relations Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  5. Deal of the Year Awards รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน
  6. Securities Company Awards รางวัลบริษัทหลักทรัพย์
  7. Asset Management Company Awards รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 

       ทั้งนี้ การพิจารณารางวัลใน กลุ่ม Business Excellence นั้น คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัล และจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในรูปแบบ Virtual Ceremony ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

 

     อนึ่งในปี 2563 นี้ การมอบรางวัล SET Awards ได้พิจารณาเฉพาะกลุ่มรางวัล Business Excellence และงดการพิจารณากลุ่มรางวัล Sustainability Excellence โดยยังจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน ( Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง

 

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2020

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards

       ดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์   ประธานคณะทำงาน
       ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์    คณะทำงาน
       คุณเสรี จินตนเสรี   คณะทำงาน
       คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์   คณะทำงาน
       คุณยุทธ วรฉัตรธาร คณะทำงาน
       คุณภัทรียา  เบญจพลชัย     คณะทำงาน
       คุณธีรนันท์ ศรีหงส์      คณะทำงาน
       ดร. ภากร ปีตธวัชชัย    คณะทำงาน
       ดร. กฤษฎา เสกตระกูล  คณะทำงาน
       คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์     คณะทำงาน
       คุณอำนวย จิรมหาโภคา  เลขานุการ คณะทำงาน

 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

       คุณภรณี ทองเย็น
       คุณนิทิต พุกกะณะสุต
       คุณพลสันต์ พลัสสินทร์
       คุณกอบกุญ ศรีชัย  
       คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
       คุณครรชิต บุนะจินดา

      
คณะทำงานรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

 

       คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ    ประธานคณะทำงาน
       คุณสุวภา เจริญยิ่ง      คณะทำงาน
       คุณภูมิใจ ขำภโต  คณะทำงาน
       คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์    คณะทำงาน
       คุณอำนวย จิรมหาโภคา    คณะทำงาน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

“รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

 

SET Awards 2020

Download

หลักเกณฑ์รางวัล SET Awards ประจำปี 2020


รายชื่อบริษัทจดทะเบียนสำหรับรางวัล SET Awards ประจำปี 2020 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นโดยแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

SET Awards 2020

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น