ความรู้ ESG สำหรับ นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน ศูนย์รวมความรู้และ Training center สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนที่สนใจการลงทุนแบบยั่งยืน ESG Investing เพื่อเข้าใจบริบท และทิศทางการลงทุนแบบยั่งยืนทั้งในประเทศและในระดับสากล
เรื่องที่ควรรู้
ESG Concept เข้าใจความหมาย รู้จัก ESG และการลงทุนอย่างยั่งยืน
ESG Case Study เข้าใจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการลงทุนอย่างยั่งยืน
ESG Analysis วิเคราะห์ ESG ในการลงทุน
ESG & Stewardship การทำหน้าที่ผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ