ความรู้ ESG สำหรับ นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน ศูนย์รวมความรู้และ Training center สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนที่สนใจการลงทุนแบบยั่งยืน ESG Investing เพื่อเข้าใจบริบท และทิศทางการลงทุนแบบยั่งยืนทั้งในประเทศและในระดับสากล
เรื่องที่ควรรู้
ESG Products รู้จัก Product ในการเลือกลงทุนอย่างยั่งยืน
ESG & Stewardship การทำหน้าที่ผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ