The Stock Exchange of Thailand

 

The Stock Exchange of Thailand

รายนามผู้ได้รับรางวัล SET Awards 2022

ขอแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโต ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Sustainability Awards of Honor

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTTEP

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

PTTGC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

SCC

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

TOP

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

BANPU

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

BCP

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

IRPC

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

SAT

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 

 

Best Sustainability Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

KBANK

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

SCGP

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

AMATA

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

 

 

Highly Commended Sustainability Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

ADVANC

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

CPALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CPN

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

IVL

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

MINT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

SSSC

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กลุ่มที่ 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

PPS

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

 

Commended Sustainability Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCB

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

BPP

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

WHA

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

JWD

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

S&J

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

SABINA

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

NSI

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กลุ่มที่ 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

COLOR

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

SELIC

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

 

 

Rising Star Sustainability Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

BGRIM

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

CKP

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

GLOBAL

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

TISCO

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

COTTO

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

AJ

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

M-CHAI

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

PR9

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

SNP

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

TWPC

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

THREL

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

TPBI

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กลุ่มที่ 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 1,500 ล้านบาท

PJW

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น