English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
     
 

เพื่อป้องกันปัญหาการครอบงำกิจการที่อาจเกิดขึ้นจากการมีบุคคลเข้ามาซื้อเอ็นวีดีอาร์ ดังนั้นผู้ถือหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ จะต้องรายงานการได้มาและการจำหน่ายไปต่อบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เช่นเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิงทั่วไป ดังนี้

ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปทุก 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (นับทั้งเอ็นวีดีอาร์และหุ้นรวมกัน และให้นับรวม NVDR และหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือ NVDR ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 246 และมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ต่อบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ทั้งนี้หากผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าว บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะปรับผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ในอัตราเดียวกับบทกำหนดโทษที่กำหนดไว้ในกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 246 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีที่ผู้ถือครองเอ็นวีดีอาร์รายใดรายหนึ่งถือครองเอ็นวีดีอาร์เกินกว่าหรือเท่ากับ 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (นับทั้งเอ็นวีดีอาร์ และหุ้นรวมกันและให้นับรวม NVDR และหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือ NVDR ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 246 และมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิจะบังคับซื้อคืนเอ็นวีดีอาร์ส่วนที่เกินได้ทันที
 

 
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top