สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูล ณ วันที่ -
- / -
CG Report :
-
SET ESG Ratings : -
ลักษณะธุรกิจ
-
-
-
-
-
-
- / -
-
-
ข้อมูลเบื้องต้น
-
-
- @พาร์ - -
- -
เก่า - : ใหม่ - @ -
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ -
-
-
-% (ณ วันที่ -)
-% (ณ วันที่ -)
-
-
-% (ณ วันที่ -)
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร

5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

เปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
ข้อมูลสถิติ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
อัตราผลตอบแทน
การจ่ายปันผล

ข่าวล่าสุด

ผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี -)
ข้อมูลการนำส่งงบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย: ล้านบาท
งบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน ปรับข้อมูลเต็มปี : อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
วงจรเงินสด ปรับข้อมูลเต็มปี
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
หลักทรัพย์อื่นๆ
เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
Market Alert (ล่าสุด)
  • คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  • แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  • ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา : www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้