สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูล ณ วันที่ -

UBOT

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2567
SET
CG Report : -
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2567
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
เวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี YTD
UBOT +4.70% +0.80% +16.75% +15.97% +8.66%
ดัชนีอ้างอิง - - - - -
*INDXX GLOBAL ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE THEMATIC INDEX
การจ่ายปันผล
ข้อมูลสถิติ
อัตราผลตอบแทน
นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อมูลเบื้องต้น

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
SET
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
21 ก.ค. 2565
IBOTZ
10.05
500,000
200,000,000
Local: THBOTZ070006
-
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
0-2786-2222
http://www.uobam.co.th
0-2786-2377
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
-
ผู้สอบบัญชี
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30 มิ.ย.

ข้อมูลงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2566 30 Jun 2023
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.78
เงินลงทุน
48.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
0.08
รวมสินทรัพย์
50.70
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
0.51
หนี้สินระยะยาว
-
หนี้สินตามสัญญาเช่า
-
รวมหนี้สิน
2.52
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
36.63
กำไร (ขาดทุน)สะสม
12.51
สินทรัพย์สุทธิ
48.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท)
13.15
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท
งบปี 2566 30 Jun 2023
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน
0.08
รายได้อื่น
-
รวมรายได้
0.08
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.01
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
-
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
-
รวมค่าใช้จ่าย
0.39
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
-0.31
งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  • คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  • แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน(กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  • ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา : www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้