เริ่มวางแผน เพื่อประหยัดภาษี

หากในแต่ละปี... พลเมืองดีอย่างคุณต้องเสียภาษีเงินได้ให้รัฐเป็นเงินก้อนโต ลองมาหาทางประหยัดภาษีด้วย
"การออมและการลงทุน" กันดีกว่า เพราะนอกจากจะทำให้เงินออมของคุณออกดอกออกผลงอกเงยขึ้นแล้ว ยังช่วยให้คุณประหยัด
ภาษีในแต่ละปีได้เยอะเลยทีเดียว ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองกรอกข้อมูลในโปรแกรมนี้ดูสิ!!!

รายได้ทั้งหมดของคุณ (เงินได้พึงประเมิน)

40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ
เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ ฯลฯ
บาท / เดือน
บาท / ปี
โอที โบนัส
บาท
บำเหน็จ
บาท

รวมเงินได้ 40(1)
บาท
คุณมีเงินได้ประเภทอื่นๆ หรือไม่
บาท
บาท
* เงินได้ที่เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล เครดิตภาษีเงินปันผล ฯลฯ
บาท
* เงินค่าขายหน่วยลงทุน LTF / RMF / SSF
บาท
ต้นทุนที่ซื้อ LTF / RMF / SSF
บาท
กำไรหรือขาดทุนจากการขาย LTF / RMF / SSF
บาท
* บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่น หรือแพ
บาท
* ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
บาท
* ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
บาท
* ยานพาหนะ
บาท
* ทรัพย์สินอย่างอื่น
บาท
* การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรือซื้อขายเงินผ่อน
บาท
* การประกอบโรคศิลป (แพทย์)
บาท
* วิชาชีพอิสระอื่นๆ (นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ผู้ผลิตประณีตศิลปกรรม)
บาท
บาท
บาท

รวมเงินได้
บาท
หัก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น และค่าใช้จ่ายตามประเภทของเงินได้ (แบบเหมาจ่าย)
บาท
เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย
บาท

ค่าลดหย่อนพื้นฐาน

สถานภาพสมรส
ผู้มีเงินได้ และ/หรือ คู่สมรส
บาท
บุตร
จำนวน
คน
บาท
บุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561
จำนวน
คน
บาท
ค่าฝากครรภ์หรือคลอดบุตร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)
บาท
บิดา และ/หรือ มารดาของผู้มีเงินได้
บิดา และ/หรือ มารดาของผู้มีเงินได้
บาท
บิดา และ/หรือ มารดาของคู่สมรส
บิดา และ/หรือ มารดาของคู่สมรส
บาท
อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
บาท
ประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
บาท

รวมค่าลดหย่อนพื้นฐาน
บาท

ค่าลดหย่อนด้านการออมการลงทุน

จำนวนเงินที่จ่ายจริง
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้

ประกันสังคม
บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข.
บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
ประกันสุขภาพ
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
ประกันชีวิต
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
ประกันแบบบำนาญ
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท

รวมค่าลดหย่อนด้านการออมการลงทุน
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท

ค่าลดหย่อนอื่นๆ และค่าลดหย่อนพิเศษในแต่ละปี (ถ้ามี)

ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน
บาท
ค่าลดหย่อนพิเศษในแต่ละปี เช่น Thai ESG / ช้อปดีมีคืน เป็นต้น
บาท

รวมค่าลดหย่อนอื่นๆ
บาท

ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

จำนวนเงินที่จ่ายจริง
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้

เงินบริจาคพรรคการเมือง
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา / กีฬา /
การพัฒนาสังคม / โรงพยาบาลรัฐ
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท
เงินบริจาคทั่วไป
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท

รวมค่าลดหย่อนเงินบริจาค
จำนวนเงินที่จ่ายจริง
บาท
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
บาท

ผลการคำนวณภาษี

ภาษีที่ต้องจ่าย
บาท
รายได้ทั้งปี
บาท
รายได้สุทธิ
บาท

สิทธิลดหย่อนภาษีในปัจจุบัน

ใช้สิทธิลดหย่อน
ไปแล้ว
 
PVD /
กบข.
กอช. ประกัน
บำนาญ
RMF SSF รวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน
สูงสุดตามสิทธิ*
ใช้สิทธิไปแล้ว 1
ใช้สิทธิเพิ่มได้อีก
เลื่อนตาราง ซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
* สูงสุดตามสิทธิของเงินออมเพื่อเกษียณแต่ละก้อน แต่รวมทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

วางแผนลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม

 
PVD / กบข. กอช. ประกันบำนาญ RMF SSF รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน
ที่จะลงทุน
2
จำนวนเงินที่ใช้สิทธิทั้งหมด
(หลังวางแผน)
1 + 2
จำนวนเงิน
ที่ใช้สิทธิทั้งหมด
(หลังวางแผน)

1 + 2
เลื่อนตาราง ซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้สิทธิลดหย่อน
ไปแล้ว
ก่อนวางแผนเสียภาษี
บาท
หลังวางแผนเสียภาษี
บาท
ประหยัดภาษี
บาท
คิดเป็น ของเงินลงทุนทั้งหมด