ลงทุนหลังเกษียณ

ลงทุนหลังเกษียณ

“อยากรู้มั้ย... เงินออมที่เตรียมไว้ จะหมดลงภายในระยะเวลากี่ปีหลังเกษียณ?
โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณประเมินเบื้องต้นได้ว่า หากนำเงินออมก้อนสุดท้ายที่มี
ไปวางแผนลงทุนหลังเกษียณ จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้เงินออกไปได้นานกี่ปี
พร้อมทั้งแนะนำพอร์ตลงทุนหลังเกษียณที่เหมาะสมกับตัวคุณ”

ข้อมูลเงินออม
ข้อมูลเงินออม

เงินก้อนที่มี
บาท
เงินที่ต้องการถอนออกมาใช้
หรือคิดเป็นจำนวนเงิน
บาทต่อเดือน
อัตราเงินเฟ้อ
% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ
% ต่อปี

ผลการคำนวณ
ผลการคำนวณ

เงินที่มีจะหมดลงภายในระยะเวลา

จำนวนปีที่เงินออมจะถูกถอนมาใช้จนหมด

เงินลงทุน
{{ pv.toLocaleString() }}
บาท
อัตราผลตอบแทน
หลังปรับค่าด้วยเงินเฟ้อ
{{ i_raw.toLocaleString(undefined, { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 }) }}
% ต่อปี
อัตราการถอนเงินออกมาใช้จ่าย
% ต่อปี
จำนวนเงินที่ต้องการถอนออกมาใช้
{{ pmt.toLocaleString() }}
บาทต่อเดือน

แนะนำพอร์ตลงทุนหลังเกษียณ
แนะนำพอร์ตลงทุนหลังเกษียณ

แล้วจะลงทุนอย่างไรดี???

แล้วจะลงทุนอย่างไรดี???

เพื่อยืดระยะเวลาในการใช้เงินก้อนสุดท้ายได้นานขึ้น มีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
และเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากเงินเฟ้อ
ลองมาดูตัวอย่างการจัดพอร์ตลงทุนที่เหมาะกับวัยเกษียณกัน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง

 • เงินฝาก {{ getYieldByRiskLevel('low').deposit.ratio }}%
  เช่น เงินสด เงินฝาก กองทุนตลาดเงิน ฯลฯ
 • ตราสารหนี้ {{ getYieldByRiskLevel('low').bond.ratio }}%
  เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนตราสารหนี้ ฯลฯ
 • หุ้น {{ getYieldByRiskLevel('low').equity.ratio }}%
  เช่น หุ้นสามัญ อีทีเอฟ กองทุนรวมหุ้น ฯลฯ

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและสร้างรายได้สม่ำเสมอ

 • เงินฝาก {{ getYieldByRiskLevel('medium').deposit.ratio }}%
  เช่น เงินสด เงินฝาก กองทุนตลาดเงิน ฯลฯ
 • ตราสารหนี้ {{ getYieldByRiskLevel('medium').bond.ratio }}%
  เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนตราสารหนี้ ฯลฯ
 • หุ้น {{ getYieldByRiskLevel('medium').equity.ratio }}%
  เช่น หุ้นสามัญ อีทีเอฟ กองทุนรวมหุ้น ฯลฯ

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง สร้างรายได้สม่ำเสมอ
และเพิ่มค่าเงินออมในระยะยาวด้วย

 • เงินฝาก {{ getYieldByRiskLevel('high').deposit.ratio }}%
  เช่น เงินสด เงินฝาก กองทุนตลาดเงิน ฯลฯ
 • ตราสารหนี้ {{ getYieldByRiskLevel('high').bond.ratio }}%
  เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนตราสารหนี้ ฯลฯ
 • หุ้น {{ getYieldByRiskLevel('high').equity.ratio }}%
  เช่น หุ้นสามัญ อีทีเอฟ กองทุนรวมหุ้น ฯลฯ

หมายเหตุ :

 • ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น โดยใช้สูตรคำนวณตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • สัดส่วนการลงทุนที่นำเสนอในโปรแกรมนี้ เป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการบริหารพอร์ตการลงทุนเท่านั้น ในทางปฏิบัติคุณสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อจำกัดของตนเองได้
 • คำนวณผลตอบแทนอ้างอิงแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2554 – 2564
  • เงินฝาก อ้างอิงอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำ 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่)
  • ตราสารหนี้ อ้างอิงอัตราผลตอบแทนจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Index)
  • หุ้น อ้างอิงอัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวม (SET TRI)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg / Thaibma / SETSMART