Your First Stock : เกี่ยวกับโครงการ
 
โครงการ Your 1st Stock เป็นกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 27 แห่ง ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม นำเสนอข่าวสาร ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ และ เลือกหุ้นอย่างถูกวิธี  เพื่อให้ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วแต่ยังขาดความรู้เรื่องการเลือก และ วิเคราะห์หุ้น ขาดความกล้าที่จะลงทุนหุ้นตัวแรก สามารถลงทุนในหุ้นตัวแรกได้อย่างมีหลักการเพื่อเป็นผู้ลงทุนคุณภาพ ภายใต้แนวคิดของโครงการ "วางแผนเลือกหุ้น ลงทุนรายเดือน"

 
บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ