Young Financial Star Competition 2019

รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลมากมาย อาทิ ทุนอบรมและทดสอบ ทุนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เงินสด เป็นต้น
รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท

ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ได้แก่

รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการลงทุนได้ดีที่สุด โดยสามารถวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน รวมทั้งบริหารพอร์ตการลงทุนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และเป้าหมายของลูกค้าได้

รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ
รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถจัดทำแผนการบริหารการเงิน การวิเคราะห์โครงการ และตัดสินใจลงทุน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กิจการ

 

รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการประกันชีวิตได้ดีที่สุด โดยสามารถวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้


รางวัล K
Bank Financial Planning Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน
รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนการเงินได้ดีที่สุด โดยสามารถวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้าได้สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต อาทิ วางแผนการออม วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษา วางแผนภาษี

รางวัล PTT Star Team

รางวัลสำหรับทีมยอดเยี่ยมในด้านการวางแผนงานเพื่อต่อยอดการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์การเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ
ของคนไทย ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสายจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

อันดับที่
รางวัล (บาท)
SET Investment Star
SET Corporate Finance Star
Muang Thai
Life Assurance
Star
KBank Financial Planning
Star
ทุนการศึกษา (เงินสด)
ทุนดูงาน ตปท.
ทุนอบรม
และ
ทดสอบ CISA, CFP
ทุนสอบ IC Plain

1

1

1

1

30,000
60,000
13,000
1,200
2
2
2
2
20,000
60,000
13,000
1,200
3
3
3
3
10,000
60,000
13,000
1,200
4 - 15
4 - 15
4 - 15
4 - 15
5,000
-
13,000
1,200
ชนะเลิศ
PTT Star Team
30,000
60,000/คน
 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
PTT Star Team
20,000
-
 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
PTT Star Team
10,000
-
 

หมายเหตุ :
1. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัล ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
2. กรณีผู้แข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 80% ถือเป็นการสละสิทธิทุกรางวัล
3. กรณีผู้แข่งขันนำเสนอแผนไม่ครบตามกำหนด ถือเป็นการสละสิทธิทุกรางวัล
4. กรณีผู้ที่ได้รับทุนรอบ 60 คนสุดท้ายท่านใดไม่ประสงค์ใช้ทุนดูงานต่างประเทศ หรือทุนทดสอบใบอนุญาต CISA, CFP, IC Plain โครงการจะถือว่า เป็นการสละสิทธิ
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของทุกรางวัล จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น YFS Ambassador ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุน การประกันชีวิต การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ และการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรผู้สนับสนุนการแข่งขัน YFS 2019